All Leagues
cover
Type Code Name Title Status Entry Fee Total Prize
public mwl-sp32 دکلمه 5 شاعر ایرانی Iran (‫ایران‬‎) national Persian solo Declamation دکلمه ایرانی expired 12$ 5,000$
 • League Type : public
 • Code : mwl-sp32
 • Name : دکلمه 5 شاعر ایرانی
 • Title : Iran (‫ایران‬‎) national Persian solo Declamation دکلمه ایرانی
 • Status : expired
 • Entry Fee : 12$
 • Total Prize : 5,000$
 • Team/Solo : solo
 • Int/Ntl : national
 • Country : Iran (‫ایران‬‎)
 • Terms and Conditions : Iran (‫ایران‬‎)

  *. هزینه ورودی این لیگ 12 هزار تومان می باشد و جایزه نقدی آن 5 میلیون تومان

  *. لطفا قوانین جایزه نقدی را مطالعه کنید.

  *. امکان انتقال رای گیری مردمی به اینستاگرام شخصی در صورت درخواست شرکت کننده می باشد.

  *. ماکسیمم رای داوری هر هفته برای هر داور: 5000 امتیاز

  *. ماکسیمم امتیاز مردمی هر هفته: 800 امتیاز

  *. ماکسیمم امتیاز کل مردمی و داوری برای کل لیگ: 104.000 امتیاز می باشد.

  *. در صورت وجود هر گونه سوال در هر مرحله می توانید از پشتیبانی 24 ساعته لیگ جهانی موسیقی در واتس اپ استفاده کنید.

  *. جایزه نقدی داوری 40 درصد، جایزه نقدی مردمی 50 درصد و جایزه نقدی دکور و لباس 10 درصد از جایزه کل هر رتبه می باشد.

  قوانین در پایین

  ****.شرایط جوایز نقدی را از این قسمت مطالعه کنید.

  *. حداقل امتیاز کل: مجموع امتیاز مردمی و داوری در کل لیگ: 78200 امتیاز می باشد. این امتیاز برای کسب جوایز نقدی لازم است.

  ***** شرایط امتیاز داوری:

  1- رتبه اول در صورت کسب مجموع امتیازات داوری بیش از 96,000 مبلغ جایزه نقدی 600,000 تومان و در صورت کسب مجموع امتیازات داوری بین 96,000 تا 87,000 مبلغ جایزه نقدی 240,000 تومان و در صورت کسب مجموع امتیازات داوری بین 87,000 تا 75,000 مبلغ جایزه نقدی 90,000 تومان و در صورت کسب مجموع امتیازات داوری کمتر از 75,000 تعداد 30 سکه ماژور MWL معادل هر سکه  2000 تومان جایزه در بخش امتیازات داوری تعلق می گیرد.

  2- رتبه دوم در صورت کسب مجموع امتیازات داوری بیش از 96,000 مبلغ جایزه نقدی 440,000 تومان و در صورت کسب مجموع امتیازات داوری بین 96,000 تا 87,000 مبلغ جایزه نقدی 176,000 تومان و در صورت کسب مجموع امتیازات داوری بین 87,000 تا 75,000 مبلغ جایزه نقدی 66,000 تومان و در صورت کسب مجموع امتیازات داوری کمتر از 75,000 تعداد 16 سکه ماژور MWL معادل هر سکه  2000 تومان جایزه در بخش امتیازات داوری تعلق می گیرد.

  3- رتبه سوم در صورت کسب مجموع امتیازات داوری بیش از 96,000 مبلغ جایزه نقدی 360,000 تومان و در صورت کسب مجموع امتیازات داوری بین 96,000 تا 87,000 مبلغ جایزه نقدی 165,600 تومان و در صورت کسب مجموع امتیازات داوری بین 87,000 تا 75,000 مبلغ جایزه نقدی 36,000 تومان و در صورت کسب مجموع امتیازات داوری کمتر از 75,000 تعداد 10 سکه ماژور MWL معادل هر سکه  2000 تومان جایزه در بخش امتیازات داوری تعلق می گیرد.

  4- رتبه چهارم در صورت کسب مجموع امتیازات داوری بیش از 96,000 مبلغ جایزه نقدی 280,000 تومان و در صورت کسب مجموع امتیازات داوری بین 96,000 تا 87,000 مبلغ جایزه نقدی 210,000 تومان و در صورت کسب مجموع امتیازات داوری بین 87,000 تا 75,000 مبلغ جایزه نقدی 39,200 تومان و در صورت کسب مجموع امتیازات داوری کمتر از 75,000 تعداد 8 سکه ماژور MWL معادل هر سکه  2000 تومان جایزه در بخش امتیازات داوری تعلق می گیرد.

  5- رتبه پنجم در صورت کسب مجموع امتیازات داوری بیش از 96,000 مبلغ جایزه نقدی 160,000 تومان و در صورت کسب مجموع امتیازات داوری بین 96,000 تا 87,000 مبلغ جایزه نقدی 120,000 تومان و در صورت کسب مجموع امتیازات داوری بین 87,000 تا 75,000 مبلغ جایزه نقدی 24,000 تومان و در صورت کسب مجموع امتیازات داوری کمتر از 75,000 تعداد 6 سکه ماژور MWL معادل هر سکه  2000 تومان جایزه در بخش امتیازات داوری تعلق می گیرد.

  6- رتبه ششم در صورت کسب مجموع امتیازات داوری بیش از 96,000 مبلغ جایزه نقدی 160,000 تومان و در صورت کسب مجموع امتیازات داوری بین 96,000 تا 87,000 مبلغ جایزه نقدی 120,000 تومان و در صورت کسب مجموع امتیازات داوری بین 87,000 تا 75,000 مبلغ جایزه نقدی 24,000 تومان و در صورت کسب مجموع امتیازات داوری کمتر از 75,000 تعداد 4 سکه ماژور MWL معادل هر سکه  2000 تومان جایزه در بخش امتیازات داوری تعلق می گیرد.

  ***** شرایط جایزه رای مردمی:

  1- رتبه اول در صورت کسب مجموع امتیازات مردمی بیش از 3,800 مبلغ جایزه نقدی 750,000 تومان و در صورت کسب مجموع امتیازات مردمی بین 3,800 تا 3,440 مبلغ جایزه نقدی 375,000 تومان و در صورت کسب مجموع امتیازات مردمی بین 3,440 تا 3,200 مبلغ جایزه نقدی 90,000 تومان و در صورت کسب مجموع امتیازات مردمی کمتر از 3,200 تعداد 20 سکه ماژور MWL معادل هر سکه  2000 تومان جایزه در بخش امتیازات مردمی تعلق می گیرد.

  2- رتبه دوم در صورت کسب مجموع امتیازات مردمی بیش از 3,800 مبلغ جایزه نقدی 550,000 تومان و در صورت کسب مجموع امتیازات مردمی بین 3,800 تا 3,440 مبلغ جایزه نقدی 275,000 تومان و در صورت کسب مجموع امتیازات مردمی بین 3,440 تا 3,200 مبلغ جایزه نقدی 82,500 تومان و در صورت کسب مجموع امتیازات مردمی کمتر از 3,200 تعداد 15 سکه ماژور MWL معادل هر سکه  2000 تومان جایزه در بخش امتیازات مردمی تعلق می گیرد.

  3- رتبه سوم در صورت کسب مجموع امتیازات مردمی بیش از 3,800 مبلغ جایزه نقدی 450,000 تومان و در صورت کسب مجموع امتیازات مردمی بین 3,800 تا 3,440 مبلغ جایزه نقدی 180,000 تومان و در صورت کسب مجموع امتیازات مردمی بین 3,440 تا 3,200 مبلغ جایزه نقدی 81,000 تومان و در صورت کسب مجموع امتیازات مردمی کمتر از 3,200 تعداد 10 سکه ماژور MWL معادل هر سکه  2000 تومان جایزه در بخش امتیازات مردمی تعلق می گیرد.

  4- رتبه چهارم در صورت کسب مجموع امتیازات مردمی بیش از 3,800 مبلغ جایزه نقدی 350,000 تومان و در صورت کسب مجموع امتیازات مردمی بین 3,800 تا 3,440 مبلغ جایزه نقدی 140,000 تومان و در صورت کسب مجموع امتیازات مردمی بین 3,440 تا 3,200 مبلغ جایزه نقدی 70,000 تومان و در صورت کسب مجموع امتیازات مردمی کمتر از 3,200 تعداد 6 سکه ماژور MWL معادل هر سکه  2000 تومان جایزه در بخش امتیازات مردمی تعلق می گیرد.

  5- رتبه پنجم در صورت کسب مجموع امتیازات مردمی بیش از 3,800 مبلغ جایزه نقدی 200,000 تومان و در صورت کسب مجموع امتیازات مردمی بین 3,800 تا 3,440 مبلغ جایزه نقدی 80,000 تومان و در صورت کسب مجموع امتیازات مردمی بین 3,440 تا 3,200 مبلغ جایزه نقدی 40,000 تومان و در صورت کسب مجموع امتیازات مردمی کمتر از 3,200 تعداد 4 سکه ماژور MWL معادل هر سکه  2000 تومان جایزه در بخش امتیازات مردمی تعلق می گیرد.

  6- رتبه ششم در صورت کسب مجموع امتیازات مردمی بیش از 3,800 مبلغ جایزه نقدی 200,000 تومان و در صورت کسب مجموع امتیازات مردمی بین 3,800 تا 3,440 مبلغ جایزه نقدی 80,000 تومان و در صورت کسب مجموع امتیازات مردمی بین 3,440 تا 3,200 مبلغ جایزه نقدی 40,000 تومان و در صورت کسب مجموع امتیازات مردمی کمتر از 3,200 تعداد 3 سکه ماژور MWL معادل هر سکه  2000 تومان جایزه در بخش امتیازات مردمی تعلق می گیرد.

  *****. شرایط جایزه دکور، لباس، کیفیت نور، صدا و ویدیو

  1- رتبه اول در صورت رعایت و استفاده مناسب ترین صحنه، دکور، لباس، صدا و تصویر در 5 هفته از 5 هفته مبلغ جایزه نقدی 150,000 تومان و رعایت موارد در 4 هفته از 5 هفته 105,000 تومان و رعایت موارد در 3 هفته از 5 هفته 60,000 تومان و رعایت موارد در 2 هفته از 5 هفته 30,000 تومان و رعایت موارد در 1 هفته از 5 هفته 10,500 تومان به عنوان جایزه بخش صحنه، دکور، لباس، صدا و تصویر تعلق می گیرد.

  2- رتبه دوم در صورت رعایت و استفاده مناسب ترین صحنه، دکور، لباس، صدا و تصویر در 5 هفته از 5 هفته مبلغ جایزه نقدی 110,000 تومان و رعایت موارد در 4 هفته از 5 هفته 77,000 تومان و رعایت موارد در 3 هفته از 5 هفته 44,000 تومان و رعایت موارد در 2 هفته از 5 هفته 22,000 تومان و رعایت موارد در 1 هفته از 5 هفته 7,700 تومان به عنوان جایزه بخش صحنه، دکور، لباس، صدا و تصویر تعلق می گیرد.

  3- رتبه سوم در صورت رعایت و استفاده مناسب ترین صحنه، دکور، لباس، صدا و تصویر در 5 هفته از 5 هفته مبلغ جایزه نقدی 90,000 تومان و رعایت موارد در 4 هفته از 5 هفته 63,000 تومان و رعایت موارد در 3 هفته از 5 هفته 36,000 تومان و رعایت موارد در 2 هفته از 5 هفته 18,000 تومان و رعایت موارد در 1 هفته از 5 هفته 6,300 تومان به عنوان جایزه بخش صحنه، دکور، لباس، صدا و تصویر تعلق می گیرد.

  4- رتبه چهارم در صورت رعایت و استفاده مناسب ترین صحنه، دکور، لباس، صدا و تصویر در 5 هفته از 5 هفته مبلغ جایزه نقدی 70,000 تومان و رعایت موارد در 4 هفته از 5 هفته 49,000 تومان و رعایت موارد در 3 هفته از 5 هفته 28,000 تومان و رعایت موارد در 2 هفته از 5 هفته 14,000 تومان و رعایت موارد در 1 هفته از 5 هفته 4,900 تومان به عنوان جایزه بخش صحنه، دکور، لباس، صدا و تصویر تعلق می گیرد.

  5- رتبه پنجم در صورت رعایت و استفاده مناسب ترین صحنه، دکور، لباس، صدا و تصویر در 5 هفته از 5 هفته مبلغ جایزه نقدی 40,000 تومان و رعایت موارد در 4 هفته از 5 هفته 28,000 تومان و رعایت موارد در 3 هفته از 5 هفته 16,000 تومان و رعایت موارد در 2 هفته از 5 هفته 8,000 تومان و رعایت موارد در 1 هفته از 5 هفته 2,800 تومان به عنوان جایزه بخش صحنه، دکور، لباس، صدا و تصویر تعلق می گیرد.

  6- رتبه ششم در صورت رعایت و استفاده مناسب ترین صحنه، دکور، لباس، صدا و تصویر در 5 هفته از 5 هفته مبلغ جایزه نقدی 40,000 تومان و رعایت موارد در 4 هفته از 5 هفته 28,000 تومان و رعایت موارد در 3 هفته از 5 هفته 16,000 تومان و رعایت موارد در 2 هفته از 5 هفته 8,000 تومان و رعایت موارد در 1 هفته از 5 هفته 2,800 تومان به عنوان جایزه بخش صحنه، دکور، لباس، صدا و تصویر تعلق می گیرد.

 • Language : Persian
 • Instrument : Declamation
 • Registration Date : 15 Nov 2020 (00:00) (GMT)
 • Start Date : 11 Dec 2020 (00:00) (GMT)
 • End Date : 19 Feb 2021 (00:00) (GMT)
[object Promise]

*. هزینه ورودی این لیگ 12 هزار تومان می باشد و جایزه نقدی آن 5 میلیون تومان

*. لطفا قوانین جایزه نقدی را مطالعه کنید.

*. امکان انتقال رای گیری مردمی به اینستاگرام شخصی در صورت درخواست شرکت کننده می باشد.

*. ماکسیمم رای داوری هر هفته برای هر داور: 5000 امتیاز

*. ماکسیمم امتیاز مردمی هر هفته: 800 امتیاز

*. ماکسیمم امتیاز کل مردمی و داوری برای کل لیگ: 104.000 امتیاز می باشد.

*. در صورت وجود هر گونه سوال در هر مرحله می توانید از پشتیبانی 24 ساعته لیگ جهانی موسیقی در واتس اپ استفاده کنید.

*. جایزه نقدی داوری 40 درصد، جایزه نقدی مردمی 50 درصد و جایزه نقدی دکور و لباس 10 درصد از جایزه کل هر رتبه می باشد.

قوانین در پایین

****.شرایط جوایز نقدی را از این قسمت مطالعه کنید.

*. حداقل امتیاز کل: مجموع امتیاز مردمی و داوری در کل لیگ: 78200 امتیاز می باشد. این امتیاز برای کسب جوایز نقدی لازم است.

***** شرایط امتیاز داوری:

1- رتبه اول در صورت کسب مجموع امتیازات داوری بیش از 96,000 مبلغ جایزه نقدی 600,000 تومان و در صورت کسب مجموع امتیازات داوری بین 96,000 تا 87,000 مبلغ جایزه نقدی 240,000 تومان و در صورت کسب مجموع امتیازات داوری بین 87,000 تا 75,000 مبلغ جایزه نقدی 90,000 تومان و در صورت کسب مجموع امتیازات داوری کمتر از 75,000 تعداد 30 سکه ماژور MWL معادل هر سکه  2000 تومان جایزه در بخش امتیازات داوری تعلق می گیرد.

2- رتبه دوم در صورت کسب مجموع امتیازات داوری بیش از 96,000 مبلغ جایزه نقدی 440,000 تومان و در صورت کسب مجموع امتیازات داوری بین 96,000 تا 87,000 مبلغ جایزه نقدی 176,000 تومان و در صورت کسب مجموع امتیازات داوری بین 87,000 تا 75,000 مبلغ جایزه نقدی 66,000 تومان و در صورت کسب مجموع امتیازات داوری کمتر از 75,000 تعداد 16 سکه ماژور MWL معادل هر سکه  2000 تومان جایزه در بخش امتیازات داوری تعلق می گیرد.

3- رتبه سوم در صورت کسب مجموع امتیازات داوری بیش از 96,000 مبلغ جایزه نقدی 360,000 تومان و در صورت کسب مجموع امتیازات داوری بین 96,000 تا 87,000 مبلغ جایزه نقدی 165,600 تومان و در صورت کسب مجموع امتیازات داوری بین 87,000 تا 75,000 مبلغ جایزه نقدی 36,000 تومان و در صورت کسب مجموع امتیازات داوری کمتر از 75,000 تعداد 10 سکه ماژور MWL معادل هر سکه  2000 تومان جایزه در بخش امتیازات داوری تعلق می گیرد.

4- رتبه چهارم در صورت کسب مجموع امتیازات داوری بیش از 96,000 مبلغ جایزه نقدی 280,000 تومان و در صورت کسب مجموع امتیازات داوری بین 96,000 تا 87,000 مبلغ جایزه نقدی 210,000 تومان و در صورت کسب مجموع امتیازات داوری بین 87,000 تا 75,000 مبلغ جایزه نقدی 39,200 تومان و در صورت کسب مجموع امتیازات داوری کمتر از 75,000 تعداد 8 سکه ماژور MWL معادل هر سکه  2000 تومان جایزه در بخش امتیازات داوری تعلق می گیرد.

5- رتبه پنجم در صورت کسب مجموع امتیازات داوری بیش از 96,000 مبلغ جایزه نقدی 160,000 تومان و در صورت کسب مجموع امتیازات داوری بین 96,000 تا 87,000 مبلغ جایزه نقدی 120,000 تومان و در صورت کسب مجموع امتیازات داوری بین 87,000 تا 75,000 مبلغ جایزه نقدی 24,000 تومان و در صورت کسب مجموع امتیازات داوری کمتر از 75,000 تعداد 6 سکه ماژور MWL معادل هر سکه  2000 تومان جایزه در بخش امتیازات داوری تعلق می گیرد.

6- رتبه ششم در صورت کسب مجموع امتیازات داوری بیش از 96,000 مبلغ جایزه نقدی 160,000 تومان و در صورت کسب مجموع امتیازات داوری بین 96,000 تا 87,000 مبلغ جایزه نقدی 120,000 تومان و در صورت کسب مجموع امتیازات داوری بین 87,000 تا 75,000 مبلغ جایزه نقدی 24,000 تومان و در صورت کسب مجموع امتیازات داوری کمتر از 75,000 تعداد 4 سکه ماژور MWL معادل هر سکه  2000 تومان جایزه در بخش امتیازات داوری تعلق می گیرد.

***** شرایط جایزه رای مردمی:

1- رتبه اول در صورت کسب مجموع امتیازات مردمی بیش از 3,800 مبلغ جایزه نقدی 750,000 تومان و در صورت کسب مجموع امتیازات مردمی بین 3,800 تا 3,440 مبلغ جایزه نقدی 375,000 تومان و در صورت کسب مجموع امتیازات مردمی بین 3,440 تا 3,200 مبلغ جایزه نقدی 90,000 تومان و در صورت کسب مجموع امتیازات مردمی کمتر از 3,200 تعداد 20 سکه ماژور MWL معادل هر سکه  2000 تومان جایزه در بخش امتیازات مردمی تعلق می گیرد.

2- رتبه دوم در صورت کسب مجموع امتیازات مردمی بیش از 3,800 مبلغ جایزه نقدی 550,000 تومان و در صورت کسب مجموع امتیازات مردمی بین 3,800 تا 3,440 مبلغ جایزه نقدی 275,000 تومان و در صورت کسب مجموع امتیازات مردمی بین 3,440 تا 3,200 مبلغ جایزه نقدی 82,500 تومان و در صورت کسب مجموع امتیازات مردمی کمتر از 3,200 تعداد 15 سکه ماژور MWL معادل هر سکه  2000 تومان جایزه در بخش امتیازات مردمی تعلق می گیرد.

3- رتبه سوم در صورت کسب مجموع امتیازات مردمی بیش از 3,800 مبلغ جایزه نقدی 450,000 تومان و در صورت کسب مجموع امتیازات مردمی بین 3,800 تا 3,440 مبلغ جایزه نقدی 180,000 تومان و در صورت کسب مجموع امتیازات مردمی بین 3,440 تا 3,200 مبلغ جایزه نقدی 81,000 تومان و در صورت کسب مجموع امتیازات مردمی کمتر از 3,200 تعداد 10 سکه ماژور MWL معادل هر سکه  2000 تومان جایزه در بخش امتیازات مردمی تعلق می گیرد.

4- رتبه چهارم در صورت کسب مجموع امتیازات مردمی بیش از 3,800 مبلغ جایزه نقدی 350,000 تومان و در صورت کسب مجموع امتیازات مردمی بین 3,800 تا 3,440 مبلغ جایزه نقدی 140,000 تومان و در صورت کسب مجموع امتیازات مردمی بین 3,440 تا 3,200 مبلغ جایزه نقدی 70,000 تومان و در صورت کسب مجموع امتیازات مردمی کمتر از 3,200 تعداد 6 سکه ماژور MWL معادل هر سکه  2000 تومان جایزه در بخش امتیازات مردمی تعلق می گیرد.

5- رتبه پنجم در صورت کسب مجموع امتیازات مردمی بیش از 3,800 مبلغ جایزه نقدی 200,000 تومان و در صورت کسب مجموع امتیازات مردمی بین 3,800 تا 3,440 مبلغ جایزه نقدی 80,000 تومان و در صورت کسب مجموع امتیازات مردمی بین 3,440 تا 3,200 مبلغ جایزه نقدی 40,000 تومان و در صورت کسب مجموع امتیازات مردمی کمتر از 3,200 تعداد 4 سکه ماژور MWL معادل هر سکه  2000 تومان جایزه در بخش امتیازات مردمی تعلق می گیرد.

6- رتبه ششم در صورت کسب مجموع امتیازات مردمی بیش از 3,800 مبلغ جایزه نقدی 200,000 تومان و در صورت کسب مجموع امتیازات مردمی بین 3,800 تا 3,440 مبلغ جایزه نقدی 80,000 تومان و در صورت کسب مجموع امتیازات مردمی بین 3,440 تا 3,200 مبلغ جایزه نقدی 40,000 تومان و در صورت کسب مجموع امتیازات مردمی کمتر از 3,200 تعداد 3 سکه ماژور MWL معادل هر سکه  2000 تومان جایزه در بخش امتیازات مردمی تعلق می گیرد.

*****. شرایط جایزه دکور، لباس، کیفیت نور، صدا و ویدیو

1- رتبه اول در صورت رعایت و استفاده مناسب ترین صحنه، دکور، لباس، صدا و تصویر در 5 هفته از 5 هفته مبلغ جایزه نقدی 150,000 تومان و رعایت موارد در 4 هفته از 5 هفته 105,000 تومان و رعایت موارد در 3 هفته از 5 هفته 60,000 تومان و رعایت موارد در 2 هفته از 5 هفته 30,000 تومان و رعایت موارد در 1 هفته از 5 هفته 10,500 تومان به عنوان جایزه بخش صحنه، دکور، لباس، صدا و تصویر تعلق می گیرد.

2- رتبه دوم در صورت رعایت و استفاده مناسب ترین صحنه، دکور، لباس، صدا و تصویر در 5 هفته از 5 هفته مبلغ جایزه نقدی 110,000 تومان و رعایت موارد در 4 هفته از 5 هفته 77,000 تومان و رعایت موارد در 3 هفته از 5 هفته 44,000 تومان و رعایت موارد در 2 هفته از 5 هفته 22,000 تومان و رعایت موارد در 1 هفته از 5 هفته 7,700 تومان به عنوان جایزه بخش صحنه، دکور، لباس، صدا و تصویر تعلق می گیرد.

3- رتبه سوم در صورت رعایت و استفاده مناسب ترین صحنه، دکور، لباس، صدا و تصویر در 5 هفته از 5 هفته مبلغ جایزه نقدی 90,000 تومان و رعایت موارد در 4 هفته از 5 هفته 63,000 تومان و رعایت موارد در 3 هفته از 5 هفته 36,000 تومان و رعایت موارد در 2 هفته از 5 هفته 18,000 تومان و رعایت موارد در 1 هفته از 5 هفته 6,300 تومان به عنوان جایزه بخش صحنه، دکور، لباس، صدا و تصویر تعلق می گیرد.

4- رتبه چهارم در صورت رعایت و استفاده مناسب ترین صحنه، دکور، لباس، صدا و تصویر در 5 هفته از 5 هفته مبلغ جایزه نقدی 70,000 تومان و رعایت موارد در 4 هفته از 5 هفته 49,000 تومان و رعایت موارد در 3 هفته از 5 هفته 28,000 تومان و رعایت موارد در 2 هفته از 5 هفته 14,000 تومان و رعایت موارد در 1 هفته از 5 هفته 4,900 تومان به عنوان جایزه بخش صحنه، دکور، لباس، صدا و تصویر تعلق می گیرد.

5- رتبه پنجم در صورت رعایت و استفاده مناسب ترین صحنه، دکور، لباس، صدا و تصویر در 5 هفته از 5 هفته مبلغ جایزه نقدی 40,000 تومان و رعایت موارد در 4 هفته از 5 هفته 28,000 تومان و رعایت موارد در 3 هفته از 5 هفته 16,000 تومان و رعایت موارد در 2 هفته از 5 هفته 8,000 تومان و رعایت موارد در 1 هفته از 5 هفته 2,800 تومان به عنوان جایزه بخش صحنه، دکور، لباس، صدا و تصویر تعلق می گیرد.

6- رتبه ششم در صورت رعایت و استفاده مناسب ترین صحنه، دکور، لباس، صدا و تصویر در 5 هفته از 5 هفته مبلغ جایزه نقدی 40,000 تومان و رعایت موارد در 4 هفته از 5 هفته 28,000 تومان و رعایت موارد در 3 هفته از 5 هفته 16,000 تومان و رعایت موارد در 2 هفته از 5 هفته 8,000 تومان و رعایت موارد در 1 هفته از 5 هفته 2,800 تومان به عنوان جایزه بخش صحنه، دکور، لباس، صدا و تصویر تعلق می گیرد.

Keywords :
Hashtags :
All Leagues
cover
Type Code Name Title Status Entry Fee Total Prize
public mwl-sp32 دکلمه 5 شاعر ایرانی Iran (‫ایران‬‎) national Persian solo Declamation دکلمه ایرانی expired 12$ 5,000$
 • League Type : public
 • Code : mwl-sp32
 • Name : دکلمه 5 شاعر ایرانی
 • Title : Iran (‫ایران‬‎) national Persian solo Declamation دکلمه ایرانی
 • Status : expired
 • Entry Fee : 12$
 • Total Prize : 5,000$
 • Team/Solo : solo
 • Int/Ntl : national
 • Country : Iran (‫ایران‬‎)
 • Terms and Conditions : Iran (‫ایران‬‎)

  *. هزینه ورودی این لیگ 12 هزار تومان می باشد و جایزه نقدی آن 5 میلیون تومان

  *. لطفا قوانین جایزه نقدی را مطالعه کنید.

  *. امکان انتقال رای گیری مردمی به اینستاگرام شخصی در صورت درخواست شرکت کننده می باشد.

  *. ماکسیمم رای داوری هر هفته برای هر داور: 5000 امتیاز

  *. ماکسیمم امتیاز مردمی هر هفته: 800 امتیاز

  *. ماکسیمم امتیاز کل مردمی و داوری برای کل لیگ: 104.000 امتیاز می باشد.

  *. در صورت وجود هر گونه سوال در هر مرحله می توانید از پشتیبانی 24 ساعته لیگ جهانی موسیقی در واتس اپ استفاده کنید.

  *. جایزه نقدی داوری 40 درصد، جایزه نقدی مردمی 50 درصد و جایزه نقدی دکور و لباس 10 درصد از جایزه کل هر رتبه می باشد.

  قوانین در پایین

  ****.شرایط جوایز نقدی را از این قسمت مطالعه کنید.

  *. حداقل امتیاز کل: مجموع امتیاز مردمی و داوری در کل لیگ: 78200 امتیاز می باشد. این امتیاز برای کسب جوایز نقدی لازم است.

  ***** شرایط امتیاز داوری:

  1- رتبه اول در صورت کسب مجموع امتیازات داوری بیش از 96,000 مبلغ جایزه نقدی 600,000 تومان و در صورت کسب مجموع امتیازات داوری بین 96,000 تا 87,000 مبلغ جایزه نقدی 240,000 تومان و در صورت کسب مجموع امتیازات داوری بین 87,000 تا 75,000 مبلغ جایزه نقدی 90,000 تومان و در صورت کسب مجموع امتیازات داوری کمتر از 75,000 تعداد 30 سکه ماژور MWL معادل هر سکه  2000 تومان جایزه در بخش امتیازات داوری تعلق می گیرد.

  2- رتبه دوم در صورت کسب مجموع امتیازات داوری بیش از 96,000 مبلغ جایزه نقدی 440,000 تومان و در صورت کسب مجموع امتیازات داوری بین 96,000 تا 87,000 مبلغ جایزه نقدی 176,000 تومان و در صورت کسب مجموع امتیازات داوری بین 87,000 تا 75,000 مبلغ جایزه نقدی 66,000 تومان و در صورت کسب مجموع امتیازات داوری کمتر از 75,000 تعداد 16 سکه ماژور MWL معادل هر سکه  2000 تومان جایزه در بخش امتیازات داوری تعلق می گیرد.

  3- رتبه سوم در صورت کسب مجموع امتیازات داوری بیش از 96,000 مبلغ جایزه نقدی 360,000 تومان و در صورت کسب مجموع امتیازات داوری بین 96,000 تا 87,000 مبلغ جایزه نقدی 165,600 تومان و در صورت کسب مجموع امتیازات داوری بین 87,000 تا 75,000 مبلغ جایزه نقدی 36,000 تومان و در صورت کسب مجموع امتیازات داوری کمتر از 75,000 تعداد 10 سکه ماژور MWL معادل هر سکه  2000 تومان جایزه در بخش امتیازات داوری تعلق می گیرد.

  4- رتبه چهارم در صورت کسب مجموع امتیازات داوری بیش از 96,000 مبلغ جایزه نقدی 280,000 تومان و در صورت کسب مجموع امتیازات داوری بین 96,000 تا 87,000 مبلغ جایزه نقدی 210,000 تومان و در صورت کسب مجموع امتیازات داوری بین 87,000 تا 75,000 مبلغ جایزه نقدی 39,200 تومان و در صورت کسب مجموع امتیازات داوری کمتر از 75,000 تعداد 8 سکه ماژور MWL معادل هر سکه  2000 تومان جایزه در بخش امتیازات داوری تعلق می گیرد.

  5- رتبه پنجم در صورت کسب مجموع امتیازات داوری بیش از 96,000 مبلغ جایزه نقدی 160,000 تومان و در صورت کسب مجموع امتیازات داوری بین 96,000 تا 87,000 مبلغ جایزه نقدی 120,000 تومان و در صورت کسب مجموع امتیازات داوری بین 87,000 تا 75,000 مبلغ جایزه نقدی 24,000 تومان و در صورت کسب مجموع امتیازات داوری کمتر از 75,000 تعداد 6 سکه ماژور MWL معادل هر سکه  2000 تومان جایزه در بخش امتیازات داوری تعلق می گیرد.

  6- رتبه ششم در صورت کسب مجموع امتیازات داوری بیش از 96,000 مبلغ جایزه نقدی 160,000 تومان و در صورت کسب مجموع امتیازات داوری بین 96,000 تا 87,000 مبلغ جایزه نقدی 120,000 تومان و در صورت کسب مجموع امتیازات داوری بین 87,000 تا 75,000 مبلغ جایزه نقدی 24,000 تومان و در صورت کسب مجموع امتیازات داوری کمتر از 75,000 تعداد 4 سکه ماژور MWL معادل هر سکه  2000 تومان جایزه در بخش امتیازات داوری تعلق می گیرد.

  ***** شرایط جایزه رای مردمی:

  1- رتبه اول در صورت کسب مجموع امتیازات مردمی بیش از 3,800 مبلغ جایزه نقدی 750,000 تومان و در صورت کسب مجموع امتیازات مردمی بین 3,800 تا 3,440 مبلغ جایزه نقدی 375,000 تومان و در صورت کسب مجموع امتیازات مردمی بین 3,440 تا 3,200 مبلغ جایزه نقدی 90,000 تومان و در صورت کسب مجموع امتیازات مردمی کمتر از 3,200 تعداد 20 سکه ماژور MWL معادل هر سکه  2000 تومان جایزه در بخش امتیازات مردمی تعلق می گیرد.

  2- رتبه دوم در صورت کسب مجموع امتیازات مردمی بیش از 3,800 مبلغ جایزه نقدی 550,000 تومان و در صورت کسب مجموع امتیازات مردمی بین 3,800 تا 3,440 مبلغ جایزه نقدی 275,000 تومان و در صورت کسب مجموع امتیازات مردمی بین 3,440 تا 3,200 مبلغ جایزه نقدی 82,500 تومان و در صورت کسب مجموع امتیازات مردمی کمتر از 3,200 تعداد 15 سکه ماژور MWL معادل هر سکه  2000 تومان جایزه در بخش امتیازات مردمی تعلق می گیرد.

  3- رتبه سوم در صورت کسب مجموع امتیازات مردمی بیش از 3,800 مبلغ جایزه نقدی 450,000 تومان و در صورت کسب مجموع امتیازات مردمی بین 3,800 تا 3,440 مبلغ جایزه نقدی 180,000 تومان و در صورت کسب مجموع امتیازات مردمی بین 3,440 تا 3,200 مبلغ جایزه نقدی 81,000 تومان و در صورت کسب مجموع امتیازات مردمی کمتر از 3,200 تعداد 10 سکه ماژور MWL معادل هر سکه  2000 تومان جایزه در بخش امتیازات مردمی تعلق می گیرد.

  4- رتبه چهارم در صورت کسب مجموع امتیازات مردمی بیش از 3,800 مبلغ جایزه نقدی 350,000 تومان و در صورت کسب مجموع امتیازات مردمی بین 3,800 تا 3,440 مبلغ جایزه نقدی 140,000 تومان و در صورت کسب مجموع امتیازات مردمی بین 3,440 تا 3,200 مبلغ جایزه نقدی 70,000 تومان و در صورت کسب مجموع امتیازات مردمی کمتر از 3,200 تعداد 6 سکه ماژور MWL معادل هر سکه  2000 تومان جایزه در بخش امتیازات مردمی تعلق می گیرد.

  5- رتبه پنجم در صورت کسب مجموع امتیازات مردمی بیش از 3,800 مبلغ جایزه نقدی 200,000 تومان و در صورت کسب مجموع امتیازات مردمی بین 3,800 تا 3,440 مبلغ جایزه نقدی 80,000 تومان و در صورت کسب مجموع امتیازات مردمی بین 3,440 تا 3,200 مبلغ جایزه نقدی 40,000 تومان و در صورت کسب مجموع امتیازات مردمی کمتر از 3,200 تعداد 4 سکه ماژور MWL معادل هر سکه  2000 تومان جایزه در بخش امتیازات مردمی تعلق می گیرد.

  6- رتبه ششم در صورت کسب مجموع امتیازات مردمی بیش از 3,800 مبلغ جایزه نقدی 200,000 تومان و در صورت کسب مجموع امتیازات مردمی بین 3,800 تا 3,440 مبلغ جایزه نقدی 80,000 تومان و در صورت کسب مجموع امتیازات مردمی بین 3,440 تا 3,200 مبلغ جایزه نقدی 40,000 تومان و در صورت کسب مجموع امتیازات مردمی کمتر از 3,200 تعداد 3 سکه ماژور MWL معادل هر سکه  2000 تومان جایزه در بخش امتیازات مردمی تعلق می گیرد.

  *****. شرایط جایزه دکور، لباس، کیفیت نور، صدا و ویدیو

  1- رتبه اول در صورت رعایت و استفاده مناسب ترین صحنه، دکور، لباس، صدا و تصویر در 5 هفته از 5 هفته مبلغ جایزه نقدی 150,000 تومان و رعایت موارد در 4 هفته از 5 هفته 105,000 تومان و رعایت موارد در 3 هفته از 5 هفته 60,000 تومان و رعایت موارد در 2 هفته از 5 هفته 30,000 تومان و رعایت موارد در 1 هفته از 5 هفته 10,500 تومان به عنوان جایزه بخش صحنه، دکور، لباس، صدا و تصویر تعلق می گیرد.

  2- رتبه دوم در صورت رعایت و استفاده مناسب ترین صحنه، دکور، لباس، صدا و تصویر در 5 هفته از 5 هفته مبلغ جایزه نقدی 110,000 تومان و رعایت موارد در 4 هفته از 5 هفته 77,000 تومان و رعایت موارد در 3 هفته از 5 هفته 44,000 تومان و رعایت موارد در 2 هفته از 5 هفته 22,000 تومان و رعایت موارد در 1 هفته از 5 هفته 7,700 تومان به عنوان جایزه بخش صحنه، دکور، لباس، صدا و تصویر تعلق می گیرد.

  3- رتبه سوم در صورت رعایت و استفاده مناسب ترین صحنه، دکور، لباس، صدا و تصویر در 5 هفته از 5 هفته مبلغ جایزه نقدی 90,000 تومان و رعایت موارد در 4 هفته از 5 هفته 63,000 تومان و رعایت موارد در 3 هفته از 5 هفته 36,000 تومان و رعایت موارد در 2 هفته از 5 هفته 18,000 تومان و رعایت موارد در 1 هفته از 5 هفته 6,300 تومان به عنوان جایزه بخش صحنه، دکور، لباس، صدا و تصویر تعلق می گیرد.

  4- رتبه چهارم در صورت رعایت و استفاده مناسب ترین صحنه، دکور، لباس، صدا و تصویر در 5 هفته از 5 هفته مبلغ جایزه نقدی 70,000 تومان و رعایت موارد در 4 هفته از 5 هفته 49,000 تومان و رعایت موارد در 3 هفته از 5 هفته 28,000 تومان و رعایت موارد در 2 هفته از 5 هفته 14,000 تومان و رعایت موارد در 1 هفته از 5 هفته 4,900 تومان به عنوان جایزه بخش صحنه، دکور، لباس، صدا و تصویر تعلق می گیرد.

  5- رتبه پنجم در صورت رعایت و استفاده مناسب ترین صحنه، دکور، لباس، صدا و تصویر در 5 هفته از 5 هفته مبلغ جایزه نقدی 40,000 تومان و رعایت موارد در 4 هفته از 5 هفته 28,000 تومان و رعایت موارد در 3 هفته از 5 هفته 16,000 تومان و رعایت موارد در 2 هفته از 5 هفته 8,000 تومان و رعایت موارد در 1 هفته از 5 هفته 2,800 تومان به عنوان جایزه بخش صحنه، دکور، لباس، صدا و تصویر تعلق می گیرد.

  6- رتبه ششم در صورت رعایت و استفاده مناسب ترین صحنه، دکور، لباس، صدا و تصویر در 5 هفته از 5 هفته مبلغ جایزه نقدی 40,000 تومان و رعایت موارد در 4 هفته از 5 هفته 28,000 تومان و رعایت موارد در 3 هفته از 5 هفته 16,000 تومان و رعایت موارد در 2 هفته از 5 هفته 8,000 تومان و رعایت موارد در 1 هفته از 5 هفته 2,800 تومان به عنوان جایزه بخش صحنه، دکور، لباس، صدا و تصویر تعلق می گیرد.

 • Language : Persian
 • Instrument : Declamation
 • Registration Date : 15 Nov 2020 (00:00) (GMT)
 • Start Date : 11 Dec 2020 (00:00) (GMT)
 • End Date : 19 Feb 2021 (00:00) (GMT)
[object Promise]

*. هزینه ورودی این لیگ 12 هزار تومان می باشد و جایزه نقدی آن 5 میلیون تومان

*. لطفا قوانین جایزه نقدی را مطالعه کنید.

*. امکان انتقال رای گیری مردمی به اینستاگرام شخصی در صورت درخواست شرکت کننده می باشد.

*. ماکسیمم رای داوری هر هفته برای هر داور: 5000 امتیاز

*. ماکسیمم امتیاز مردمی هر هفته: 800 امتیاز

*. ماکسیمم امتیاز کل مردمی و داوری برای کل لیگ: 104.000 امتیاز می باشد.

*. در صورت وجود هر گونه سوال در هر مرحله می توانید از پشتیبانی 24 ساعته لیگ جهانی موسیقی در واتس اپ استفاده کنید.

*. جایزه نقدی داوری 40 درصد، جایزه نقدی مردمی 50 درصد و جایزه نقدی دکور و لباس 10 درصد از جایزه کل هر رتبه می باشد.

قوانین در پایین

****.شرایط جوایز نقدی را از این قسمت مطالعه کنید.

*. حداقل امتیاز کل: مجموع امتیاز مردمی و داوری در کل لیگ: 78200 امتیاز می باشد. این امتیاز برای کسب جوایز نقدی لازم است.

***** شرایط امتیاز داوری:

1- رتبه اول در صورت کسب مجموع امتیازات داوری بیش از 96,000 مبلغ جایزه نقدی 600,000 تومان و در صورت کسب مجموع امتیازات داوری بین 96,000 تا 87,000 مبلغ جایزه نقدی 240,000 تومان و در صورت کسب مجموع امتیازات داوری بین 87,000 تا 75,000 مبلغ جایزه نقدی 90,000 تومان و در صورت کسب مجموع امتیازات داوری کمتر از 75,000 تعداد 30 سکه ماژور MWL معادل هر سکه  2000 تومان جایزه در بخش امتیازات داوری تعلق می گیرد.

2- رتبه دوم در صورت کسب مجموع امتیازات داوری بیش از 96,000 مبلغ جایزه نقدی 440,000 تومان و در صورت کسب مجموع امتیازات داوری بین 96,000 تا 87,000 مبلغ جایزه نقدی 176,000 تومان و در صورت کسب مجموع امتیازات داوری بین 87,000 تا 75,000 مبلغ جایزه نقدی 66,000 تومان و در صورت کسب مجموع امتیازات داوری کمتر از 75,000 تعداد 16 سکه ماژور MWL معادل هر سکه  2000 تومان جایزه در بخش امتیازات داوری تعلق می گیرد.

3- رتبه سوم در صورت کسب مجموع امتیازات داوری بیش از 96,000 مبلغ جایزه نقدی 360,000 تومان و در صورت کسب مجموع امتیازات داوری بین 96,000 تا 87,000 مبلغ جایزه نقدی 165,600 تومان و در صورت کسب مجموع امتیازات داوری بین 87,000 تا 75,000 مبلغ جایزه نقدی 36,000 تومان و در صورت کسب مجموع امتیازات داوری کمتر از 75,000 تعداد 10 سکه ماژور MWL معادل هر سکه  2000 تومان جایزه در بخش امتیازات داوری تعلق می گیرد.

4- رتبه چهارم در صورت کسب مجموع امتیازات داوری بیش از 96,000 مبلغ جایزه نقدی 280,000 تومان و در صورت کسب مجموع امتیازات داوری بین 96,000 تا 87,000 مبلغ جایزه نقدی 210,000 تومان و در صورت کسب مجموع امتیازات داوری بین 87,000 تا 75,000 مبلغ جایزه نقدی 39,200 تومان و در صورت کسب مجموع امتیازات داوری کمتر از 75,000 تعداد 8 سکه ماژور MWL معادل هر سکه  2000 تومان جایزه در بخش امتیازات داوری تعلق می گیرد.

5- رتبه پنجم در صورت کسب مجموع امتیازات داوری بیش از 96,000 مبلغ جایزه نقدی 160,000 تومان و در صورت کسب مجموع امتیازات داوری بین 96,000 تا 87,000 مبلغ جایزه نقدی 120,000 تومان و در صورت کسب مجموع امتیازات داوری بین 87,000 تا 75,000 مبلغ جایزه نقدی 24,000 تومان و در صورت کسب مجموع امتیازات داوری کمتر از 75,000 تعداد 6 سکه ماژور MWL معادل هر سکه  2000 تومان جایزه در بخش امتیازات داوری تعلق می گیرد.

6- رتبه ششم در صورت کسب مجموع امتیازات داوری بیش از 96,000 مبلغ جایزه نقدی 160,000 تومان و در صورت کسب مجموع امتیازات داوری بین 96,000 تا 87,000 مبلغ جایزه نقدی 120,000 تومان و در صورت کسب مجموع امتیازات داوری بین 87,000 تا 75,000 مبلغ جایزه نقدی 24,000 تومان و در صورت کسب مجموع امتیازات داوری کمتر از 75,000 تعداد 4 سکه ماژور MWL معادل هر سکه  2000 تومان جایزه در بخش امتیازات داوری تعلق می گیرد.

***** شرایط جایزه رای مردمی:

1- رتبه اول در صورت کسب مجموع امتیازات مردمی بیش از 3,800 مبلغ جایزه نقدی 750,000 تومان و در صورت کسب مجموع امتیازات مردمی بین 3,800 تا 3,440 مبلغ جایزه نقدی 375,000 تومان و در صورت کسب مجموع امتیازات مردمی بین 3,440 تا 3,200 مبلغ جایزه نقدی 90,000 تومان و در صورت کسب مجموع امتیازات مردمی کمتر از 3,200 تعداد 20 سکه ماژور MWL معادل هر سکه  2000 تومان جایزه در بخش امتیازات مردمی تعلق می گیرد.

2- رتبه دوم در صورت کسب مجموع امتیازات مردمی بیش از 3,800 مبلغ جایزه نقدی 550,000 تومان و در صورت کسب مجموع امتیازات مردمی بین 3,800 تا 3,440 مبلغ جایزه نقدی 275,000 تومان و در صورت کسب مجموع امتیازات مردمی بین 3,440 تا 3,200 مبلغ جایزه نقدی 82,500 تومان و در صورت کسب مجموع امتیازات مردمی کمتر از 3,200 تعداد 15 سکه ماژور MWL معادل هر سکه  2000 تومان جایزه در بخش امتیازات مردمی تعلق می گیرد.

3- رتبه سوم در صورت کسب مجموع امتیازات مردمی بیش از 3,800 مبلغ جایزه نقدی 450,000 تومان و در صورت کسب مجموع امتیازات مردمی بین 3,800 تا 3,440 مبلغ جایزه نقدی 180,000 تومان و در صورت کسب مجموع امتیازات مردمی بین 3,440 تا 3,200 مبلغ جایزه نقدی 81,000 تومان و در صورت کسب مجموع امتیازات مردمی کمتر از 3,200 تعداد 10 سکه ماژور MWL معادل هر سکه  2000 تومان جایزه در بخش امتیازات مردمی تعلق می گیرد.

4- رتبه چهارم در صورت کسب مجموع امتیازات مردمی بیش از 3,800 مبلغ جایزه نقدی 350,000 تومان و در صورت کسب مجموع امتیازات مردمی بین 3,800 تا 3,440 مبلغ جایزه نقدی 140,000 تومان و در صورت کسب مجموع امتیازات مردمی بین 3,440 تا 3,200 مبلغ جایزه نقدی 70,000 تومان و در صورت کسب مجموع امتیازات مردمی کمتر از 3,200 تعداد 6 سکه ماژور MWL معادل هر سکه  2000 تومان جایزه در بخش امتیازات مردمی تعلق می گیرد.

5- رتبه پنجم در صورت کسب مجموع امتیازات مردمی بیش از 3,800 مبلغ جایزه نقدی 200,000 تومان و در صورت کسب مجموع امتیازات مردمی بین 3,800 تا 3,440 مبلغ جایزه نقدی 80,000 تومان و در صورت کسب مجموع امتیازات مردمی بین 3,440 تا 3,200 مبلغ جایزه نقدی 40,000 تومان و در صورت کسب مجموع امتیازات مردمی کمتر از 3,200 تعداد 4 سکه ماژور MWL معادل هر سکه  2000 تومان جایزه در بخش امتیازات مردمی تعلق می گیرد.

6- رتبه ششم در صورت کسب مجموع امتیازات مردمی بیش از 3,800 مبلغ جایزه نقدی 200,000 تومان و در صورت کسب مجموع امتیازات مردمی بین 3,800 تا 3,440 مبلغ جایزه نقدی 80,000 تومان و در صورت کسب مجموع امتیازات مردمی بین 3,440 تا 3,200 مبلغ جایزه نقدی 40,000 تومان و در صورت کسب مجموع امتیازات مردمی کمتر از 3,200 تعداد 3 سکه ماژور MWL معادل هر سکه  2000 تومان جایزه در بخش امتیازات مردمی تعلق می گیرد.

*****. شرایط جایزه دکور، لباس، کیفیت نور، صدا و ویدیو

1- رتبه اول در صورت رعایت و استفاده مناسب ترین صحنه، دکور، لباس، صدا و تصویر در 5 هفته از 5 هفته مبلغ جایزه نقدی 150,000 تومان و رعایت موارد در 4 هفته از 5 هفته 105,000 تومان و رعایت موارد در 3 هفته از 5 هفته 60,000 تومان و رعایت موارد در 2 هفته از 5 هفته 30,000 تومان و رعایت موارد در 1 هفته از 5 هفته 10,500 تومان به عنوان جایزه بخش صحنه، دکور، لباس، صدا و تصویر تعلق می گیرد.

2- رتبه دوم در صورت رعایت و استفاده مناسب ترین صحنه، دکور، لباس، صدا و تصویر در 5 هفته از 5 هفته مبلغ جایزه نقدی 110,000 تومان و رعایت موارد در 4 هفته از 5 هفته 77,000 تومان و رعایت موارد در 3 هفته از 5 هفته 44,000 تومان و رعایت موارد در 2 هفته از 5 هفته 22,000 تومان و رعایت موارد در 1 هفته از 5 هفته 7,700 تومان به عنوان جایزه بخش صحنه، دکور، لباس، صدا و تصویر تعلق می گیرد.

3- رتبه سوم در صورت رعایت و استفاده مناسب ترین صحنه، دکور، لباس، صدا و تصویر در 5 هفته از 5 هفته مبلغ جایزه نقدی 90,000 تومان و رعایت موارد در 4 هفته از 5 هفته 63,000 تومان و رعایت موارد در 3 هفته از 5 هفته 36,000 تومان و رعایت موارد در 2 هفته از 5 هفته 18,000 تومان و رعایت موارد در 1 هفته از 5 هفته 6,300 تومان به عنوان جایزه بخش صحنه، دکور، لباس، صدا و تصویر تعلق می گیرد.

4- رتبه چهارم در صورت رعایت و استفاده مناسب ترین صحنه، دکور، لباس، صدا و تصویر در 5 هفته از 5 هفته مبلغ جایزه نقدی 70,000 تومان و رعایت موارد در 4 هفته از 5 هفته 49,000 تومان و رعایت موارد در 3 هفته از 5 هفته 28,000 تومان و رعایت موارد در 2 هفته از 5 هفته 14,000 تومان و رعایت موارد در 1 هفته از 5 هفته 4,900 تومان به عنوان جایزه بخش صحنه، دکور، لباس، صدا و تصویر تعلق می گیرد.

5- رتبه پنجم در صورت رعایت و استفاده مناسب ترین صحنه، دکور، لباس، صدا و تصویر در 5 هفته از 5 هفته مبلغ جایزه نقدی 40,000 تومان و رعایت موارد در 4 هفته از 5 هفته 28,000 تومان و رعایت موارد در 3 هفته از 5 هفته 16,000 تومان و رعایت موارد در 2 هفته از 5 هفته 8,000 تومان و رعایت موارد در 1 هفته از 5 هفته 2,800 تومان به عنوان جایزه بخش صحنه، دکور، لباس، صدا و تصویر تعلق می گیرد.

6- رتبه ششم در صورت رعایت و استفاده مناسب ترین صحنه، دکور، لباس، صدا و تصویر در 5 هفته از 5 هفته مبلغ جایزه نقدی 40,000 تومان و رعایت موارد در 4 هفته از 5 هفته 28,000 تومان و رعایت موارد در 3 هفته از 5 هفته 16,000 تومان و رعایت موارد در 2 هفته از 5 هفته 8,000 تومان و رعایت موارد در 1 هفته از 5 هفته 2,800 تومان به عنوان جایزه بخش صحنه، دکور، لباس، صدا و تصویر تعلق می گیرد.

Keywords :
Hashtags :