All Leagues
cover
Type Code Name Title Status Entry Fee Total Prize
public mwl-sp24 لیگ سنتور - داور پویا سرایی Iran (‫ایران‬‎) national Classic solo Santoor نوازندگی سنتور running Free 4,000$
 • League Type : public
 • Code : mwl-sp24
 • Name : لیگ سنتور - داور پویا سرایی
 • Title : Iran (‫ایران‬‎) national Classic solo Santoor نوازندگی سنتور
 • Status : running
 • Entry Fee : Free
 • Total Prize : 4,000$
 • Team/Solo : solo
 • Int/Ntl : national
 • Country : Iran (‫ایران‬‎)
 • Terms and Conditions :

  تمامی قطعه های در این لیگ باید به فرمت اعلام شده ارسال شود.

  این لیگ حذفی نیست و اگر به دلایلی نتوانستید در یکی از هفته ها اثر خود را ارسال کنید، می توانید هفته بعدی را ارسال کنید.

  اگر به هر دلیلی از مهلت مقرر زمان گذشت و اثر را ارسال نکردید حتما با پشتیبانی در ارتباط باشید.

  در اجرای قطعات اگر با هر سوالی مواجه شدید از طریق پشتیبانی آنلاین و 24 ساعته لیگ جهانی موسیقی بپرسید.

  در این لیگ نرخ برابری دلار با ریال ایران برابر 10.000 ده هزار ریال می باشد.

  جهت ارتباط مستقیم با بخش های مختلف لیگ جهانی موسیقی می توانید از طریق منو Support استفاده کنید.

  توجه کنید در رای مردمی هر 7 ستاره معادل با یک امتیاز در جدول امتیازات می باشد.

  ماکسیمم امتیاز مردمی برای هر مرحله 500 امتیاز می باشد.

  ماکسیمم امتیاز داوری 2500 امتیاز می باشد. مجموع امتیاز هر هفته= 3000 امتیاز و کل 15000 امتیاز

  توجه کنید: در صورت تقاضا می توانید، رای گیری مردمی خود را به اینستاگرام انتقال دهید.

  جوایز هر رتبه را از بخش prize مشاهده فرمائید.

  قوانین جوایز نقدی را توجه کنید.

  رای گیری مردمی برای هر هفته تا پایان تاریخ لیگ امکان پذیر می باشد.

   


  1 رتبه اول درصورتی که امتیاز بیش از  13750 دریافت کند مبلغ 1,500,000 تومان و در صورتی که امتیاز بین 13,750 تا 12500 دریافت کند مبلغ  420,000 تومان دریافت می کند و کمتر از 12500 امتیاز 40 سکه ماژور اعتبار در وبسایت لیگ جهانی موسیقی برای استفاده از خدمات لیگ جهانی موسیقی دریافت می کند.

  2 رتبه دوم درصورتی که امتیاز بیش از  13750 دریافت کند مبلغ 1,000,000 تومان و در صورتی که امتیاز بین 13,750 تا 12500 دریافت کند مبلغ  200,000 تومان دریافت می کند و کمتر از 12500 امتیاز 30 سکه ماژور اعتبار در وبسایت لیگ جهانی موسیقی برای استفاده از خدمات لیگ جهانی موسیقی دریافت می کند.

  3 رتبه سوم درصورتی که امتیاز بیش از  13125 دریافت کند مبلغ 500,000 تومان و در صورتی که امتیاز بین 13,125 تا 12000 دریافت کند مبلغ  100,000 تومان دریافت می کند و کمتر از 12000 امتیاز 20 سکه ماژور اعتبار در وبسایت لیگ جهانی موسیقی برای استفاده از خدمات لیگ جهانی موسیقی دریافت می کند.

  4 رتبه چهارم درصورتی که امتیاز بیش از  12500 دریافت کند مبلغ 400,000 تومان و در صورتی که امتیاز بین 12,500 تا 11500 دریافت کند مبلغ  60,000 تومان دریافت می کند و کمتر از 11500 امتیاز 15 سکه ماژور اعتبار در وبسایت لیگ جهانی موسیقی برای استفاده از خدمات لیگ جهانی موسیقی دریافت می کند.

  5 رتبه پنجم درصورتی که امتیاز بیش از  12250 دریافت کند مبلغ 300,000 تومان و در صورتی که امتیاز بین 12,250 تا 11000 دریافت کند مبلغ  30,000 تومان دریافت می کند و کمتر از 11000 امتیاز 10 سکه ماژور اعتبار در وبسایت لیگ جهانی موسیقی برای استفاده از خدمات لیگ جهانی موسیقی دریافت می کند.

  6 رتبه ششم درصورتی که امتیاز بیش از  12250 دریافت کند مبلغ 300,000 تومان و در صورتی که امتیاز بین 12,250 تا 10500 دریافت کند مبلغ  30,000 تومان دریافت می کند و کمتر از 10500 امتیاز 10 سکه ماژور اعتبار در وبسایت لیگ جهانی موسیقی برای استفاده از خدمات لیگ جهانی موسیقی دریافت می کند.

  *. توجه کنید چنانچه امتیاز کل یک فرد در پایان لیگ، از بازه اول و دوم تعیین شده برای آن رتبه پایین تر باشد اما از بازه اول و دوم تعیین شده برای رتبه پایینی خود بیشتر باشد، مطابق با جایزه نقدی و غیر نقدی تعیین شده برای رتبه همگون با امتیاز کسب شده جایزه دریافت می کند. این تبصره برای رتبه ششم امکان پذیر نمی باشد.

  *.حداقل امتیاز جهت کسب جایزه نقدی 10500 می باشد.

 • Instrument : Santoor
 • Genre : Classic
 • Registration Date : 03 Jul 2020 (00:00) (GMT)
 • Start Date : 22 Jul 2020 (00:00) (GMT)
 • End Date : 01 Oct 2020 (00:00) (GMT)
[object Promise]
All Leagues
cover
Type Code Name Title Status Entry Fee Total Prize
public mwl-sp24 لیگ سنتور - داور پویا سرایی Iran (‫ایران‬‎) national Classic solo Santoor نوازندگی سنتور running Free 4,000$
 • League Type : public
 • Code : mwl-sp24
 • Name : لیگ سنتور - داور پویا سرایی
 • Title : Iran (‫ایران‬‎) national Classic solo Santoor نوازندگی سنتور
 • Status : running
 • Entry Fee : Free
 • Total Prize : 4,000$
 • Team/Solo : solo
 • Int/Ntl : national
 • Country : Iran (‫ایران‬‎)
 • Terms and Conditions :

  تمامی قطعه های در این لیگ باید به فرمت اعلام شده ارسال شود.

  این لیگ حذفی نیست و اگر به دلایلی نتوانستید در یکی از هفته ها اثر خود را ارسال کنید، می توانید هفته بعدی را ارسال کنید.

  اگر به هر دلیلی از مهلت مقرر زمان گذشت و اثر را ارسال نکردید حتما با پشتیبانی در ارتباط باشید.

  در اجرای قطعات اگر با هر سوالی مواجه شدید از طریق پشتیبانی آنلاین و 24 ساعته لیگ جهانی موسیقی بپرسید.

  در این لیگ نرخ برابری دلار با ریال ایران برابر 10.000 ده هزار ریال می باشد.

  جهت ارتباط مستقیم با بخش های مختلف لیگ جهانی موسیقی می توانید از طریق منو Support استفاده کنید.

  توجه کنید در رای مردمی هر 7 ستاره معادل با یک امتیاز در جدول امتیازات می باشد.

  ماکسیمم امتیاز مردمی برای هر مرحله 500 امتیاز می باشد.

  ماکسیمم امتیاز داوری 2500 امتیاز می باشد. مجموع امتیاز هر هفته= 3000 امتیاز و کل 15000 امتیاز

  توجه کنید: در صورت تقاضا می توانید، رای گیری مردمی خود را به اینستاگرام انتقال دهید.

  جوایز هر رتبه را از بخش prize مشاهده فرمائید.

  قوانین جوایز نقدی را توجه کنید.

  رای گیری مردمی برای هر هفته تا پایان تاریخ لیگ امکان پذیر می باشد.

   


  1 رتبه اول درصورتی که امتیاز بیش از  13750 دریافت کند مبلغ 1,500,000 تومان و در صورتی که امتیاز بین 13,750 تا 12500 دریافت کند مبلغ  420,000 تومان دریافت می کند و کمتر از 12500 امتیاز 40 سکه ماژور اعتبار در وبسایت لیگ جهانی موسیقی برای استفاده از خدمات لیگ جهانی موسیقی دریافت می کند.

  2 رتبه دوم درصورتی که امتیاز بیش از  13750 دریافت کند مبلغ 1,000,000 تومان و در صورتی که امتیاز بین 13,750 تا 12500 دریافت کند مبلغ  200,000 تومان دریافت می کند و کمتر از 12500 امتیاز 30 سکه ماژور اعتبار در وبسایت لیگ جهانی موسیقی برای استفاده از خدمات لیگ جهانی موسیقی دریافت می کند.

  3 رتبه سوم درصورتی که امتیاز بیش از  13125 دریافت کند مبلغ 500,000 تومان و در صورتی که امتیاز بین 13,125 تا 12000 دریافت کند مبلغ  100,000 تومان دریافت می کند و کمتر از 12000 امتیاز 20 سکه ماژور اعتبار در وبسایت لیگ جهانی موسیقی برای استفاده از خدمات لیگ جهانی موسیقی دریافت می کند.

  4 رتبه چهارم درصورتی که امتیاز بیش از  12500 دریافت کند مبلغ 400,000 تومان و در صورتی که امتیاز بین 12,500 تا 11500 دریافت کند مبلغ  60,000 تومان دریافت می کند و کمتر از 11500 امتیاز 15 سکه ماژور اعتبار در وبسایت لیگ جهانی موسیقی برای استفاده از خدمات لیگ جهانی موسیقی دریافت می کند.

  5 رتبه پنجم درصورتی که امتیاز بیش از  12250 دریافت کند مبلغ 300,000 تومان و در صورتی که امتیاز بین 12,250 تا 11000 دریافت کند مبلغ  30,000 تومان دریافت می کند و کمتر از 11000 امتیاز 10 سکه ماژور اعتبار در وبسایت لیگ جهانی موسیقی برای استفاده از خدمات لیگ جهانی موسیقی دریافت می کند.

  6 رتبه ششم درصورتی که امتیاز بیش از  12250 دریافت کند مبلغ 300,000 تومان و در صورتی که امتیاز بین 12,250 تا 10500 دریافت کند مبلغ  30,000 تومان دریافت می کند و کمتر از 10500 امتیاز 10 سکه ماژور اعتبار در وبسایت لیگ جهانی موسیقی برای استفاده از خدمات لیگ جهانی موسیقی دریافت می کند.

  *. توجه کنید چنانچه امتیاز کل یک فرد در پایان لیگ، از بازه اول و دوم تعیین شده برای آن رتبه پایین تر باشد اما از بازه اول و دوم تعیین شده برای رتبه پایینی خود بیشتر باشد، مطابق با جایزه نقدی و غیر نقدی تعیین شده برای رتبه همگون با امتیاز کسب شده جایزه دریافت می کند. این تبصره برای رتبه ششم امکان پذیر نمی باشد.

  *.حداقل امتیاز جهت کسب جایزه نقدی 10500 می باشد.

 • Instrument : Santoor
 • Genre : Classic
 • Registration Date : 03 Jul 2020 (00:00) (GMT)
 • Start Date : 22 Jul 2020 (00:00) (GMT)
 • End Date : 01 Oct 2020 (00:00) (GMT)
[object Promise]