All Leagues
cover
Type Code Name Title Status Entry Fee Total Prize
public mwl-sp18 لیگ نوازندگی تار - علی قمصری international Classic solo Tar نوازندگی تار expired Free 2,500$
 • League Type : public
 • Code : mwl-sp18
 • Name : لیگ نوازندگی تار - علی قمصری
 • Title : international Classic solo Tar نوازندگی تار
 • Status : expired
 • Entry Fee : Free
 • Total Prize : 2,500$
 • Team/Solo : solo
 • Int/Ntl : international
 • Country :
 • Terms and Conditions :

  تمامی قطعه های در این لیگ باید به صورت تصویری ارسال شوند.

  مهلت ارسال هر قطعه در تاریخ اعلام شده تنها 56 ساعت می باشد.

  در اجرای قطعات اگر با هر سوالی مواجه شدید از طریق پشتیبانی آنلاین و 24 ساعته لیگ جهانی موسیقی بپرسید.

  برای دانلود نت های هر قطعه می توانید در بخش Tasks فایل مربوطه را دانلود فرمائید.

  در این لیگ نرخ برابری دلار با ریال ایران برابر 10.000 ده هزار ریال می باشد.

  داور این لیگ آقای علی قمصری می باشد. جهت هرگونه سوال از نظرات داوری می توانید از بخش Support دپارتمان judge  استفاده کنید.

  جهت ارتباط مستقیم با بخش های مختلف لیگ جهانی موسیقی می توانید از طریق منو Support استفاده کنید.

  در زمینه جوایز توجه کنید:

  1 رتبه اول درصورتی که امتیاز بیش از  7275 دریافت کند مبلغ 1,500,000 تومان و در صورتی که امتیاز بین 7,275 تا 6600 دریافت کند مبلغ  420,000 تومان دریافت می کند و کمتر از 6600 امتیاز 40 سکه ماژور اعتبار در وبسایت لیگ جهانی موسیقی برای استفاده از خدمات لیگ جهانی موسیقی دریافت می کند.

  2 رتبه دوم درصورتی که امتیاز بیش از  7275 دریافت کند مبلغ 1,000,000 تومان و در صورتی که امتیاز بین 7,275 تا 6600 دریافت کند مبلغ  200,000 تومان دریافت می کند و کمتر از 6600 امتیاز 30 سکه ماژور اعتبار در وبسایت لیگ جهانی موسیقی برای استفاده از خدمات لیگ جهانی موسیقی دریافت می کند.

  3 رتبه سوم درصورتی که امتیاز بیش از  6937.5 دریافت کند مبلغ 500,000 تومان و در صورتی که امتیاز بین 6,938 تا 6330 دریافت کند مبلغ  100,000 تومان دریافت می کند و کمتر از 6330 امتیاز 20 سکه ماژور اعتبار در وبسایت لیگ جهانی موسیقی برای استفاده از خدمات لیگ جهانی موسیقی دریافت می کند.

  4 رتبه چهارم درصورتی که امتیاز بیش از  6600 دریافت کند مبلغ 400,000 تومان و در صورتی که امتیاز بین 6,600 تا 6060 دریافت کند مبلغ  60,000 تومان دریافت می کند و کمتر از 6060 امتیاز 15 سکه ماژور اعتبار در وبسایت لیگ جهانی موسیقی برای استفاده از خدمات لیگ جهانی موسیقی دریافت می کند.

  5 رتبه پنجم درصورتی که امتیاز بیش از  6465 دریافت کند مبلغ 300,000 تومان و در صورتی که امتیاز بین 6,465 تا 5790 دریافت کند مبلغ  30,000 تومان دریافت می کند و کمتر از 5790 امتیاز 10 سکه ماژور اعتبار در وبسایت لیگ جهانی موسیقی برای استفاده از خدمات لیگ جهانی موسیقی دریافت می کند.

  6 رتبه ششم درصورتی که امتیاز بیش از  6465 دریافت کند مبلغ 300,000 تومان و در صورتی که امتیاز بین 6,465 تا 5520 دریافت کند مبلغ  30,000 تومان دریافت می کند و کمتر از 5520 امتیاز 10 سکه ماژور اعتبار در وبسایت لیگ جهانی موسیقی برای استفاده از خدمات لیگ جهانی موسیقی دریافت می کند.

  *. توجه کنید چنانچه امتیاز کل یک فرد در پایان لیگ، از بازه اول و دوم تعیین شده برای آن رتبه پایین تر باشد اما از بازه اول و دوم تعیین شده برای رتبه پایینی خود بیشتر باشد، مطابق با جایزه نقدی و غیر نقدی تعیین شده برای رتبه همگون با امتیاز کسب شده جایزه دریافت می کند. این تبصره برای رتبه ششم امکان پذیر نمی باشد.

  حداقل امتیاز جهت کسب جایزه نقدی 5520 می باشد


  جایزه موزیک ویدیو فقط برای امتیازهای بالای 5925 امکان پذیر می باشد.


  در زمینه جوایز توجه کنید:

  1 رتبه اول درصورتی که امتیاز بیش از  7275 دریافت کند مبلغ 1,500,000 تومان و در صورتی که امتیاز بین 7,275 تا 6600 دریافت کند مبلغ  420,000 تومان دریافت می کند و کمتر از 6600 امتیاز 40 سکه ماژور اعتبار در وبسایت لیگ جهانی موسیقی برای استفاده از خدمات لیگ جهانی موسیقی دریافت می کند.

  2 رتبه دوم درصورتی که امتیاز بیش از  7275 دریافت کند مبلغ 1,000,000 تومان و در صورتی که امتیاز بین 7,275 تا 6600 دریافت کند مبلغ  200,000 تومان دریافت می کند و کمتر از 6600 امتیاز 30 سکه ماژور اعتبار در وبسایت لیگ جهانی موسیقی برای استفاده از خدمات لیگ جهانی موسیقی دریافت می کند.

  3 رتبه سوم درصورتی که امتیاز بیش از  6937.5 دریافت کند مبلغ 500,000 تومان و در صورتی که امتیاز بین 6,938 تا 6330 دریافت کند مبلغ  100,000 تومان دریافت می کند و کمتر از 6330 امتیاز 20 سکه ماژور اعتبار در وبسایت لیگ جهانی موسیقی برای استفاده از خدمات لیگ جهانی موسیقی دریافت می کند.

  4 رتبه چهارم درصورتی که امتیاز بیش از  6600 دریافت کند مبلغ 400,000 تومان و در صورتی که امتیاز بین 6,600 تا 6060 دریافت کند مبلغ  60,000 تومان دریافت می کند و کمتر از 6060 امتیاز 15 سکه ماژور اعتبار در وبسایت لیگ جهانی موسیقی برای استفاده از خدمات لیگ جهانی موسیقی دریافت می کند.

  5 رتبه پنجم درصورتی که امتیاز بیش از  6465 دریافت کند مبلغ 300,000 تومان و در صورتی که امتیاز بین 6,465 تا 5790 دریافت کند مبلغ  30,000 تومان دریافت می کند و کمتر از 5790 امتیاز 10 سکه ماژور اعتبار در وبسایت لیگ جهانی موسیقی برای استفاده از خدمات لیگ جهانی موسیقی دریافت می کند.

  6 رتبه ششم درصورتی که امتیاز بیش از  6465 دریافت کند مبلغ 300,000 تومان و در صورتی که امتیاز بین 6,465 تا 5520 دریافت کند مبلغ  30,000 تومان دریافت می کند و کمتر از 5520 امتیاز 10 سکه ماژور اعتبار در وبسایت لیگ جهانی موسیقی برای استفاده از خدمات لیگ جهانی موسیقی دریافت می کند.

  *. توجه کنید چنانچه امتیاز کل یک فرد در پایان لیگ، از بازه اول و دوم تعیین شده برای آن رتبه پایین تر باشد اما از بازه اول و دوم تعیین شده برای رتبه پایینی خود بیشتر باشد، مطابق با جایزه نقدی و غیر نقدی تعیین شده برای رتبه همگون با امتیاز کسب شده جایزه دریافت می کند. این تبصره برای رتبه ششم امکان پذیر نمی باشد.

  حداقل امتیاز جهت کسب جایزه نقدی 5520 می باشد

  توجه کنید در رای مردمی هر 7 ستاره معادل با یک امتیاز در جدول امتیازات می باشد.

  ماکسیمم امتیاز مردمی 240 امتیاز می باشد. برای هر هفته

  ماکسیمم امتیاز داوری 1350 امتیاز می باشد. برای هر هفته

  توجه کنید: هفته چهارم و هفته ششم رای گیری در اینستاگرام در بخش Comment برگزار می شود. با قوانین مربوط به کامنت گذاری و جلوگیری از روبات های کامنت گذار.

  جوایز هر رتبه را از بخش prize مشاهده فرمائید.

  رای گیری مردمی برای تمامی هفته ها تا پایان تاریخ لیگ امکان پذیر می باشد.


 • Instrument : Tar
 • Genre : Classic
 • Registration Date : 06 Mar 2020 (00:00) (GMT)
 • Start Date : 16 Mar 2020 (00:00) (GMT)
 • End Date : 20 Aug 2020 (00:00) (GMT)
[object Promise]

تمامی قطعه های در این لیگ باید به صورت تصویری ارسال شوند.

مهلت ارسال هر قطعه در تاریخ اعلام شده تنها 56 ساعت می باشد.

در اجرای قطعات اگر با هر سوالی مواجه شدید از طریق پشتیبانی آنلاین و 24 ساعته لیگ جهانی موسیقی بپرسید.

برای دانلود نت های هر قطعه می توانید در بخش Tasks فایل مربوطه را دانلود فرمائید.

در این لیگ نرخ برابری دلار با ریال ایران برابر 10.000 ده هزار ریال می باشد.

داور این لیگ آقای علی قمصری می باشد. جهت هرگونه سوال از نظرات داوری می توانید از بخش Support دپارتمان judge  استفاده کنید.

جهت ارتباط مستقیم با بخش های مختلف لیگ جهانی موسیقی می توانید از طریق منو Support استفاده کنید.

در زمینه جوایز توجه کنید:

1 رتبه اول درصورتی که امتیاز بیش از  7275 دریافت کند مبلغ 1,500,000 تومان و در صورتی که امتیاز بین 7,275 تا 6600 دریافت کند مبلغ  420,000 تومان دریافت می کند و کمتر از 6600 امتیاز 40 سکه ماژور اعتبار در وبسایت لیگ جهانی موسیقی برای استفاده از خدمات لیگ جهانی موسیقی دریافت می کند.

2 رتبه دوم درصورتی که امتیاز بیش از  7275 دریافت کند مبلغ 1,000,000 تومان و در صورتی که امتیاز بین 7,275 تا 6600 دریافت کند مبلغ  200,000 تومان دریافت می کند و کمتر از 6600 امتیاز 30 سکه ماژور اعتبار در وبسایت لیگ جهانی موسیقی برای استفاده از خدمات لیگ جهانی موسیقی دریافت می کند.

3 رتبه سوم درصورتی که امتیاز بیش از  6937.5 دریافت کند مبلغ 500,000 تومان و در صورتی که امتیاز بین 6,938 تا 6330 دریافت کند مبلغ  100,000 تومان دریافت می کند و کمتر از 6330 امتیاز 20 سکه ماژور اعتبار در وبسایت لیگ جهانی موسیقی برای استفاده از خدمات لیگ جهانی موسیقی دریافت می کند.

4 رتبه چهارم درصورتی که امتیاز بیش از  6600 دریافت کند مبلغ 400,000 تومان و در صورتی که امتیاز بین 6,600 تا 6060 دریافت کند مبلغ  60,000 تومان دریافت می کند و کمتر از 6060 امتیاز 15 سکه ماژور اعتبار در وبسایت لیگ جهانی موسیقی برای استفاده از خدمات لیگ جهانی موسیقی دریافت می کند.

5 رتبه پنجم درصورتی که امتیاز بیش از  6465 دریافت کند مبلغ 300,000 تومان و در صورتی که امتیاز بین 6,465 تا 5790 دریافت کند مبلغ  30,000 تومان دریافت می کند و کمتر از 5790 امتیاز 10 سکه ماژور اعتبار در وبسایت لیگ جهانی موسیقی برای استفاده از خدمات لیگ جهانی موسیقی دریافت می کند.

6 رتبه ششم درصورتی که امتیاز بیش از  6465 دریافت کند مبلغ 300,000 تومان و در صورتی که امتیاز بین 6,465 تا 5520 دریافت کند مبلغ  30,000 تومان دریافت می کند و کمتر از 5520 امتیاز 10 سکه ماژور اعتبار در وبسایت لیگ جهانی موسیقی برای استفاده از خدمات لیگ جهانی موسیقی دریافت می کند.

*. توجه کنید چنانچه امتیاز کل یک فرد در پایان لیگ، از بازه اول و دوم تعیین شده برای آن رتبه پایین تر باشد اما از بازه اول و دوم تعیین شده برای رتبه پایینی خود بیشتر باشد، مطابق با جایزه نقدی و غیر نقدی تعیین شده برای رتبه همگون با امتیاز کسب شده جایزه دریافت می کند. این تبصره برای رتبه ششم امکان پذیر نمی باشد.

حداقل امتیاز جهت کسب جایزه نقدی 5520 می باشد


جایزه موزیک ویدیو فقط برای امتیازهای بالای 5925 امکان پذیر می باشد.


در زمینه جوایز توجه کنید:

1 رتبه اول درصورتی که امتیاز بیش از  7275 دریافت کند مبلغ 1,500,000 تومان و در صورتی که امتیاز بین 7,275 تا 6600 دریافت کند مبلغ  420,000 تومان دریافت می کند و کمتر از 6600 امتیاز 40 سکه ماژور اعتبار در وبسایت لیگ جهانی موسیقی برای استفاده از خدمات لیگ جهانی موسیقی دریافت می کند.

2 رتبه دوم درصورتی که امتیاز بیش از  7275 دریافت کند مبلغ 1,000,000 تومان و در صورتی که امتیاز بین 7,275 تا 6600 دریافت کند مبلغ  200,000 تومان دریافت می کند و کمتر از 6600 امتیاز 30 سکه ماژور اعتبار در وبسایت لیگ جهانی موسیقی برای استفاده از خدمات لیگ جهانی موسیقی دریافت می کند.

3 رتبه سوم درصورتی که امتیاز بیش از  6937.5 دریافت کند مبلغ 500,000 تومان و در صورتی که امتیاز بین 6,938 تا 6330 دریافت کند مبلغ  100,000 تومان دریافت می کند و کمتر از 6330 امتیاز 20 سکه ماژور اعتبار در وبسایت لیگ جهانی موسیقی برای استفاده از خدمات لیگ جهانی موسیقی دریافت می کند.

4 رتبه چهارم درصورتی که امتیاز بیش از  6600 دریافت کند مبلغ 400,000 تومان و در صورتی که امتیاز بین 6,600 تا 6060 دریافت کند مبلغ  60,000 تومان دریافت می کند و کمتر از 6060 امتیاز 15 سکه ماژور اعتبار در وبسایت لیگ جهانی موسیقی برای استفاده از خدمات لیگ جهانی موسیقی دریافت می کند.

5 رتبه پنجم درصورتی که امتیاز بیش از  6465 دریافت کند مبلغ 300,000 تومان و در صورتی که امتیاز بین 6,465 تا 5790 دریافت کند مبلغ  30,000 تومان دریافت می کند و کمتر از 5790 امتیاز 10 سکه ماژور اعتبار در وبسایت لیگ جهانی موسیقی برای استفاده از خدمات لیگ جهانی موسیقی دریافت می کند.

6 رتبه ششم درصورتی که امتیاز بیش از  6465 دریافت کند مبلغ 300,000 تومان و در صورتی که امتیاز بین 6,465 تا 5520 دریافت کند مبلغ  30,000 تومان دریافت می کند و کمتر از 5520 امتیاز 10 سکه ماژور اعتبار در وبسایت لیگ جهانی موسیقی برای استفاده از خدمات لیگ جهانی موسیقی دریافت می کند.

*. توجه کنید چنانچه امتیاز کل یک فرد در پایان لیگ، از بازه اول و دوم تعیین شده برای آن رتبه پایین تر باشد اما از بازه اول و دوم تعیین شده برای رتبه پایینی خود بیشتر باشد، مطابق با جایزه نقدی و غیر نقدی تعیین شده برای رتبه همگون با امتیاز کسب شده جایزه دریافت می کند. این تبصره برای رتبه ششم امکان پذیر نمی باشد.

حداقل امتیاز جهت کسب جایزه نقدی 5520 می باشد

توجه کنید در رای مردمی هر 7 ستاره معادل با یک امتیاز در جدول امتیازات می باشد.

ماکسیمم امتیاز مردمی 240 امتیاز می باشد. برای هر هفته

ماکسیمم امتیاز داوری 1350 امتیاز می باشد. برای هر هفته

توجه کنید: هفته چهارم و هفته ششم رای گیری در اینستاگرام در بخش Comment برگزار می شود. با قوانین مربوط به کامنت گذاری و جلوگیری از روبات های کامنت گذار.

جوایز هر رتبه را از بخش prize مشاهده فرمائید.

رای گیری مردمی برای تمامی هفته ها تا پایان تاریخ لیگ امکان پذیر می باشد.


Keywords :
Hashtags :
All Leagues
cover
Type Code Name Title Status Entry Fee Total Prize
public mwl-sp18 لیگ نوازندگی تار - علی قمصری international Classic solo Tar نوازندگی تار expired Free 2,500$
 • League Type : public
 • Code : mwl-sp18
 • Name : لیگ نوازندگی تار - علی قمصری
 • Title : international Classic solo Tar نوازندگی تار
 • Status : expired
 • Entry Fee : Free
 • Total Prize : 2,500$
 • Team/Solo : solo
 • Int/Ntl : international
 • Country :
 • Terms and Conditions :

  تمامی قطعه های در این لیگ باید به صورت تصویری ارسال شوند.

  مهلت ارسال هر قطعه در تاریخ اعلام شده تنها 56 ساعت می باشد.

  در اجرای قطعات اگر با هر سوالی مواجه شدید از طریق پشتیبانی آنلاین و 24 ساعته لیگ جهانی موسیقی بپرسید.

  برای دانلود نت های هر قطعه می توانید در بخش Tasks فایل مربوطه را دانلود فرمائید.

  در این لیگ نرخ برابری دلار با ریال ایران برابر 10.000 ده هزار ریال می باشد.

  داور این لیگ آقای علی قمصری می باشد. جهت هرگونه سوال از نظرات داوری می توانید از بخش Support دپارتمان judge  استفاده کنید.

  جهت ارتباط مستقیم با بخش های مختلف لیگ جهانی موسیقی می توانید از طریق منو Support استفاده کنید.

  در زمینه جوایز توجه کنید:

  1 رتبه اول درصورتی که امتیاز بیش از  7275 دریافت کند مبلغ 1,500,000 تومان و در صورتی که امتیاز بین 7,275 تا 6600 دریافت کند مبلغ  420,000 تومان دریافت می کند و کمتر از 6600 امتیاز 40 سکه ماژور اعتبار در وبسایت لیگ جهانی موسیقی برای استفاده از خدمات لیگ جهانی موسیقی دریافت می کند.

  2 رتبه دوم درصورتی که امتیاز بیش از  7275 دریافت کند مبلغ 1,000,000 تومان و در صورتی که امتیاز بین 7,275 تا 6600 دریافت کند مبلغ  200,000 تومان دریافت می کند و کمتر از 6600 امتیاز 30 سکه ماژور اعتبار در وبسایت لیگ جهانی موسیقی برای استفاده از خدمات لیگ جهانی موسیقی دریافت می کند.

  3 رتبه سوم درصورتی که امتیاز بیش از  6937.5 دریافت کند مبلغ 500,000 تومان و در صورتی که امتیاز بین 6,938 تا 6330 دریافت کند مبلغ  100,000 تومان دریافت می کند و کمتر از 6330 امتیاز 20 سکه ماژور اعتبار در وبسایت لیگ جهانی موسیقی برای استفاده از خدمات لیگ جهانی موسیقی دریافت می کند.

  4 رتبه چهارم درصورتی که امتیاز بیش از  6600 دریافت کند مبلغ 400,000 تومان و در صورتی که امتیاز بین 6,600 تا 6060 دریافت کند مبلغ  60,000 تومان دریافت می کند و کمتر از 6060 امتیاز 15 سکه ماژور اعتبار در وبسایت لیگ جهانی موسیقی برای استفاده از خدمات لیگ جهانی موسیقی دریافت می کند.

  5 رتبه پنجم درصورتی که امتیاز بیش از  6465 دریافت کند مبلغ 300,000 تومان و در صورتی که امتیاز بین 6,465 تا 5790 دریافت کند مبلغ  30,000 تومان دریافت می کند و کمتر از 5790 امتیاز 10 سکه ماژور اعتبار در وبسایت لیگ جهانی موسیقی برای استفاده از خدمات لیگ جهانی موسیقی دریافت می کند.

  6 رتبه ششم درصورتی که امتیاز بیش از  6465 دریافت کند مبلغ 300,000 تومان و در صورتی که امتیاز بین 6,465 تا 5520 دریافت کند مبلغ  30,000 تومان دریافت می کند و کمتر از 5520 امتیاز 10 سکه ماژور اعتبار در وبسایت لیگ جهانی موسیقی برای استفاده از خدمات لیگ جهانی موسیقی دریافت می کند.

  *. توجه کنید چنانچه امتیاز کل یک فرد در پایان لیگ، از بازه اول و دوم تعیین شده برای آن رتبه پایین تر باشد اما از بازه اول و دوم تعیین شده برای رتبه پایینی خود بیشتر باشد، مطابق با جایزه نقدی و غیر نقدی تعیین شده برای رتبه همگون با امتیاز کسب شده جایزه دریافت می کند. این تبصره برای رتبه ششم امکان پذیر نمی باشد.

  حداقل امتیاز جهت کسب جایزه نقدی 5520 می باشد


  جایزه موزیک ویدیو فقط برای امتیازهای بالای 5925 امکان پذیر می باشد.


  در زمینه جوایز توجه کنید:

  1 رتبه اول درصورتی که امتیاز بیش از  7275 دریافت کند مبلغ 1,500,000 تومان و در صورتی که امتیاز بین 7,275 تا 6600 دریافت کند مبلغ  420,000 تومان دریافت می کند و کمتر از 6600 امتیاز 40 سکه ماژور اعتبار در وبسایت لیگ جهانی موسیقی برای استفاده از خدمات لیگ جهانی موسیقی دریافت می کند.

  2 رتبه دوم درصورتی که امتیاز بیش از  7275 دریافت کند مبلغ 1,000,000 تومان و در صورتی که امتیاز بین 7,275 تا 6600 دریافت کند مبلغ  200,000 تومان دریافت می کند و کمتر از 6600 امتیاز 30 سکه ماژور اعتبار در وبسایت لیگ جهانی موسیقی برای استفاده از خدمات لیگ جهانی موسیقی دریافت می کند.

  3 رتبه سوم درصورتی که امتیاز بیش از  6937.5 دریافت کند مبلغ 500,000 تومان و در صورتی که امتیاز بین 6,938 تا 6330 دریافت کند مبلغ  100,000 تومان دریافت می کند و کمتر از 6330 امتیاز 20 سکه ماژور اعتبار در وبسایت لیگ جهانی موسیقی برای استفاده از خدمات لیگ جهانی موسیقی دریافت می کند.

  4 رتبه چهارم درصورتی که امتیاز بیش از  6600 دریافت کند مبلغ 400,000 تومان و در صورتی که امتیاز بین 6,600 تا 6060 دریافت کند مبلغ  60,000 تومان دریافت می کند و کمتر از 6060 امتیاز 15 سکه ماژور اعتبار در وبسایت لیگ جهانی موسیقی برای استفاده از خدمات لیگ جهانی موسیقی دریافت می کند.

  5 رتبه پنجم درصورتی که امتیاز بیش از  6465 دریافت کند مبلغ 300,000 تومان و در صورتی که امتیاز بین 6,465 تا 5790 دریافت کند مبلغ  30,000 تومان دریافت می کند و کمتر از 5790 امتیاز 10 سکه ماژور اعتبار در وبسایت لیگ جهانی موسیقی برای استفاده از خدمات لیگ جهانی موسیقی دریافت می کند.

  6 رتبه ششم درصورتی که امتیاز بیش از  6465 دریافت کند مبلغ 300,000 تومان و در صورتی که امتیاز بین 6,465 تا 5520 دریافت کند مبلغ  30,000 تومان دریافت می کند و کمتر از 5520 امتیاز 10 سکه ماژور اعتبار در وبسایت لیگ جهانی موسیقی برای استفاده از خدمات لیگ جهانی موسیقی دریافت می کند.

  *. توجه کنید چنانچه امتیاز کل یک فرد در پایان لیگ، از بازه اول و دوم تعیین شده برای آن رتبه پایین تر باشد اما از بازه اول و دوم تعیین شده برای رتبه پایینی خود بیشتر باشد، مطابق با جایزه نقدی و غیر نقدی تعیین شده برای رتبه همگون با امتیاز کسب شده جایزه دریافت می کند. این تبصره برای رتبه ششم امکان پذیر نمی باشد.

  حداقل امتیاز جهت کسب جایزه نقدی 5520 می باشد

  توجه کنید در رای مردمی هر 7 ستاره معادل با یک امتیاز در جدول امتیازات می باشد.

  ماکسیمم امتیاز مردمی 240 امتیاز می باشد. برای هر هفته

  ماکسیمم امتیاز داوری 1350 امتیاز می باشد. برای هر هفته

  توجه کنید: هفته چهارم و هفته ششم رای گیری در اینستاگرام در بخش Comment برگزار می شود. با قوانین مربوط به کامنت گذاری و جلوگیری از روبات های کامنت گذار.

  جوایز هر رتبه را از بخش prize مشاهده فرمائید.

  رای گیری مردمی برای تمامی هفته ها تا پایان تاریخ لیگ امکان پذیر می باشد.


 • Instrument : Tar
 • Genre : Classic
 • Registration Date : 06 Mar 2020 (00:00) (GMT)
 • Start Date : 16 Mar 2020 (00:00) (GMT)
 • End Date : 20 Aug 2020 (00:00) (GMT)
[object Promise]

تمامی قطعه های در این لیگ باید به صورت تصویری ارسال شوند.

مهلت ارسال هر قطعه در تاریخ اعلام شده تنها 56 ساعت می باشد.

در اجرای قطعات اگر با هر سوالی مواجه شدید از طریق پشتیبانی آنلاین و 24 ساعته لیگ جهانی موسیقی بپرسید.

برای دانلود نت های هر قطعه می توانید در بخش Tasks فایل مربوطه را دانلود فرمائید.

در این لیگ نرخ برابری دلار با ریال ایران برابر 10.000 ده هزار ریال می باشد.

داور این لیگ آقای علی قمصری می باشد. جهت هرگونه سوال از نظرات داوری می توانید از بخش Support دپارتمان judge  استفاده کنید.

جهت ارتباط مستقیم با بخش های مختلف لیگ جهانی موسیقی می توانید از طریق منو Support استفاده کنید.

در زمینه جوایز توجه کنید:

1 رتبه اول درصورتی که امتیاز بیش از  7275 دریافت کند مبلغ 1,500,000 تومان و در صورتی که امتیاز بین 7,275 تا 6600 دریافت کند مبلغ  420,000 تومان دریافت می کند و کمتر از 6600 امتیاز 40 سکه ماژور اعتبار در وبسایت لیگ جهانی موسیقی برای استفاده از خدمات لیگ جهانی موسیقی دریافت می کند.

2 رتبه دوم درصورتی که امتیاز بیش از  7275 دریافت کند مبلغ 1,000,000 تومان و در صورتی که امتیاز بین 7,275 تا 6600 دریافت کند مبلغ  200,000 تومان دریافت می کند و کمتر از 6600 امتیاز 30 سکه ماژور اعتبار در وبسایت لیگ جهانی موسیقی برای استفاده از خدمات لیگ جهانی موسیقی دریافت می کند.

3 رتبه سوم درصورتی که امتیاز بیش از  6937.5 دریافت کند مبلغ 500,000 تومان و در صورتی که امتیاز بین 6,938 تا 6330 دریافت کند مبلغ  100,000 تومان دریافت می کند و کمتر از 6330 امتیاز 20 سکه ماژور اعتبار در وبسایت لیگ جهانی موسیقی برای استفاده از خدمات لیگ جهانی موسیقی دریافت می کند.

4 رتبه چهارم درصورتی که امتیاز بیش از  6600 دریافت کند مبلغ 400,000 تومان و در صورتی که امتیاز بین 6,600 تا 6060 دریافت کند مبلغ  60,000 تومان دریافت می کند و کمتر از 6060 امتیاز 15 سکه ماژور اعتبار در وبسایت لیگ جهانی موسیقی برای استفاده از خدمات لیگ جهانی موسیقی دریافت می کند.

5 رتبه پنجم درصورتی که امتیاز بیش از  6465 دریافت کند مبلغ 300,000 تومان و در صورتی که امتیاز بین 6,465 تا 5790 دریافت کند مبلغ  30,000 تومان دریافت می کند و کمتر از 5790 امتیاز 10 سکه ماژور اعتبار در وبسایت لیگ جهانی موسیقی برای استفاده از خدمات لیگ جهانی موسیقی دریافت می کند.

6 رتبه ششم درصورتی که امتیاز بیش از  6465 دریافت کند مبلغ 300,000 تومان و در صورتی که امتیاز بین 6,465 تا 5520 دریافت کند مبلغ  30,000 تومان دریافت می کند و کمتر از 5520 امتیاز 10 سکه ماژور اعتبار در وبسایت لیگ جهانی موسیقی برای استفاده از خدمات لیگ جهانی موسیقی دریافت می کند.

*. توجه کنید چنانچه امتیاز کل یک فرد در پایان لیگ، از بازه اول و دوم تعیین شده برای آن رتبه پایین تر باشد اما از بازه اول و دوم تعیین شده برای رتبه پایینی خود بیشتر باشد، مطابق با جایزه نقدی و غیر نقدی تعیین شده برای رتبه همگون با امتیاز کسب شده جایزه دریافت می کند. این تبصره برای رتبه ششم امکان پذیر نمی باشد.

حداقل امتیاز جهت کسب جایزه نقدی 5520 می باشد


جایزه موزیک ویدیو فقط برای امتیازهای بالای 5925 امکان پذیر می باشد.


در زمینه جوایز توجه کنید:

1 رتبه اول درصورتی که امتیاز بیش از  7275 دریافت کند مبلغ 1,500,000 تومان و در صورتی که امتیاز بین 7,275 تا 6600 دریافت کند مبلغ  420,000 تومان دریافت می کند و کمتر از 6600 امتیاز 40 سکه ماژور اعتبار در وبسایت لیگ جهانی موسیقی برای استفاده از خدمات لیگ جهانی موسیقی دریافت می کند.

2 رتبه دوم درصورتی که امتیاز بیش از  7275 دریافت کند مبلغ 1,000,000 تومان و در صورتی که امتیاز بین 7,275 تا 6600 دریافت کند مبلغ  200,000 تومان دریافت می کند و کمتر از 6600 امتیاز 30 سکه ماژور اعتبار در وبسایت لیگ جهانی موسیقی برای استفاده از خدمات لیگ جهانی موسیقی دریافت می کند.

3 رتبه سوم درصورتی که امتیاز بیش از  6937.5 دریافت کند مبلغ 500,000 تومان و در صورتی که امتیاز بین 6,938 تا 6330 دریافت کند مبلغ  100,000 تومان دریافت می کند و کمتر از 6330 امتیاز 20 سکه ماژور اعتبار در وبسایت لیگ جهانی موسیقی برای استفاده از خدمات لیگ جهانی موسیقی دریافت می کند.

4 رتبه چهارم درصورتی که امتیاز بیش از  6600 دریافت کند مبلغ 400,000 تومان و در صورتی که امتیاز بین 6,600 تا 6060 دریافت کند مبلغ  60,000 تومان دریافت می کند و کمتر از 6060 امتیاز 15 سکه ماژور اعتبار در وبسایت لیگ جهانی موسیقی برای استفاده از خدمات لیگ جهانی موسیقی دریافت می کند.

5 رتبه پنجم درصورتی که امتیاز بیش از  6465 دریافت کند مبلغ 300,000 تومان و در صورتی که امتیاز بین 6,465 تا 5790 دریافت کند مبلغ  30,000 تومان دریافت می کند و کمتر از 5790 امتیاز 10 سکه ماژور اعتبار در وبسایت لیگ جهانی موسیقی برای استفاده از خدمات لیگ جهانی موسیقی دریافت می کند.

6 رتبه ششم درصورتی که امتیاز بیش از  6465 دریافت کند مبلغ 300,000 تومان و در صورتی که امتیاز بین 6,465 تا 5520 دریافت کند مبلغ  30,000 تومان دریافت می کند و کمتر از 5520 امتیاز 10 سکه ماژور اعتبار در وبسایت لیگ جهانی موسیقی برای استفاده از خدمات لیگ جهانی موسیقی دریافت می کند.

*. توجه کنید چنانچه امتیاز کل یک فرد در پایان لیگ، از بازه اول و دوم تعیین شده برای آن رتبه پایین تر باشد اما از بازه اول و دوم تعیین شده برای رتبه پایینی خود بیشتر باشد، مطابق با جایزه نقدی و غیر نقدی تعیین شده برای رتبه همگون با امتیاز کسب شده جایزه دریافت می کند. این تبصره برای رتبه ششم امکان پذیر نمی باشد.

حداقل امتیاز جهت کسب جایزه نقدی 5520 می باشد

توجه کنید در رای مردمی هر 7 ستاره معادل با یک امتیاز در جدول امتیازات می باشد.

ماکسیمم امتیاز مردمی 240 امتیاز می باشد. برای هر هفته

ماکسیمم امتیاز داوری 1350 امتیاز می باشد. برای هر هفته

توجه کنید: هفته چهارم و هفته ششم رای گیری در اینستاگرام در بخش Comment برگزار می شود. با قوانین مربوط به کامنت گذاری و جلوگیری از روبات های کامنت گذار.

جوایز هر رتبه را از بخش prize مشاهده فرمائید.

رای گیری مردمی برای تمامی هفته ها تا پایان تاریخ لیگ امکان پذیر می باشد.


Keywords :
Hashtags :