اصول و ضوابط لیگ جهانی موسیقی

 1. حتما بخش Terms & Conditions را مطالعه کنید.
 2. حتما بخش League Rules را قبل از شرکت در هر لیگ مطالعه کنید.
 3. توجه داشته باشید که جوایز نقدی براساس امتیازات شما در رتبه های اعلام شده تغییر پیدا می کند. این بدان معنی است که صرف اول شدن در لیگ، معیار دریافت کامل جایزه نقدی رتبه اول نیست بلکه باید امتیاز نوشته شده در League Rules هم کسب کنید.
 4. پرداخت جوایز نقدی فقط در طول 30 روز پس از اعلام نتایج لیگ معتبر است. لذا پس از گذشت 30 روز از پایان لیگ تحت هیچ عنوان هیچ فرم جایزه ای پذیرفته نیست و هیچ فرمی هم برای هیچ برنده ای ارسال نمی شود.
 5. برای درخواست جایزه خود به prize@musicworldleague.com ایمیل بزنید.
 6. از مبلغ جایزه نقدی، 9 درصد بابت عوارض و مالیات کسر می گردد. خاطر نشان می شود هنگام پرداخت ورودی لیگ، هیچ عددی به عنوان مالیات به مبلغ ورودی اضافه نمی شود.
 7. از آنجایی که پس از پایان هر لیگ ظرف مدت مشخصی برای پرداخت جوایز تعیین شده، لذا توجه کنید که در فرم دریافت جوایز، مهلت ارسال فرم چه تاریخی است. پس از گذشت اعتبار ارسال فرم، هیچ فرمی مورد قبول نیست.
 8. توجه داشته باشید برای سادگی در قوانین راستی آزمایی، شما می توانید از روش ارسال فیلم استفاده کنید.

راهنما

اصول و ضوابط لیگ جهانی موسیقی

 1. حتما بخش Terms & Conditions را مطالعه کنید.
 2. حتما بخش League Rules را قبل از شرکت در هر لیگ مطالعه کنید.
 3. توجه داشته باشید که جوایز نقدی براساس امتیازات شما در رتبه های اعلام شده تغییر پیدا می کند. این بدان معنی است که صرف اول شدن در لیگ، معیار دریافت کامل جایزه نقدی رتبه اول نیست بلکه باید امتیاز نوشته شده در League Rules هم کسب کنید.
 4. پرداخت جوایز نقدی فقط در طول 30 روز پس از اعلام نتایج لیگ معتبر است. لذا پس از گذشت 30 روز از پایان لیگ تحت هیچ عنوان هیچ فرم جایزه ای پذیرفته نیست و هیچ فرمی هم برای هیچ برنده ای ارسال نمی شود.
 5. برای درخواست جایزه خود به prize@musicworldleague.com ایمیل بزنید.
 6. از مبلغ جایزه نقدی، 9 درصد بابت عوارض و مالیات کسر می گردد. خاطر نشان می شود هنگام پرداخت ورودی لیگ، هیچ عددی به عنوان مالیات به مبلغ ورودی اضافه نمی شود.
 7. از آنجایی که پس از پایان هر لیگ ظرف مدت مشخصی برای پرداخت جوایز تعیین شده، لذا توجه کنید که در فرم دریافت جوایز، مهلت ارسال فرم چه تاریخی است. پس از گذشت اعتبار ارسال فرم، هیچ فرمی مورد قبول نیست.
 8. توجه داشته باشید برای سادگی در قوانین راستی آزمایی، شما می توانید از روش ارسال فیلم استفاده کنید.

راهنما